Information for Foreign Residents  多言語情報(たげんごじょうほう)

Information Desk 相談窓口(そうだん まどぐち)

やさしい日本語:安中市には 外国人が 相談できる窓口が あります。日本での生活、文化、市役所での手続きなどを もっと知りたい人は ぜひ 市役所の 8番窓口に 来てください。

ENGLISH : Annaka City has a dedicated information desk for foreign residents to provide help with the following: obtaining or submitting documents to the City Hall, daily life, multicultural interaction, and Japanese classes among others.Please feel free to contact us.

TIẾNG VIỆT : Nếu bạn gặp các vấn đề như: các thủ tục hành chính ở ủy ban, thắc mắc trong sinh hoạt, tìm kiếm địa điểm giao lưu người nước ngoài, học tiếng nhật v.v... Xin vui lòng hỏi thêm thông tin tại đây.

FILIPINO : Ang lungsod ng Annaka ay mayroong informtion desk para sa mga dayuhang residente, ito ay matatagpuan sa City Hall. Huwag mag-atubiling sumangguni kung kayo ay nangangailangan ng tulong sa pagkuha/pagsumite ng mga papeles sa City Hall, may nais itanong tungkol sa araw-araw na pamumuhay, nais mag-aral ng wikang Hapon, atbp.

  • Hours : Monday-Friday (excluding holidays)  9:00-17:00
  • Address : Civic Life Division 1F Annaka City Hall
  • TEL :  027-382-1111 (loc. 1139)
  • e-mail : seikatsu-sy2@city.annaka.lg.jp

Event イベント

Police,Fire,Ambulance  警察(けいさつ)・火事(かじ)・救急車(きゅうきゅうしゃ)

Living Guide 生活ガイド(せいかつ ガイド)

Garbage Disposal ごみの分別(ごみ の ぶんべつ)

Monthly Bulletin 毎月のお知らせ(まいつき の おしらせ)

*Receive this Bulletin by email
send an email to:seikatsu-sy2@city.annaka.lg.jp
subject:“Bulletin subscribe”
*To unsubscribe : send an email with “Bulletin unsubscribe” as subject

Health Insurance,Pension,Taxes 健康保険(けんこうほけん)・年金(ねんきん)・税金(ぜいきん)

Hospitals & Clinics  病院(びょういん)

Disaster Preparedness 防災(ぼうさい)

Multilingual Living Information 多言語生活情報(たげんご せいかつ じょうほう)

http://www.clair.or.jp/tagengo/

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。